Wystawa posterowa 22.05.2023 – 31.08.2023

W trakcie konferencji wszyscy jej uczestnicy mają możliwość nieodpłatnego zaprezentowania swojego miejsca (muzeum górnicze, kopalnia turystyczna, stowarzyszenie, sieć muzeów górniczych itp) na wystawie posterowej.

Postery prezentowane będą w Kopalni Soli „Wieliczka” w Komorze „Lill”,w pobliżu komory konferencyjnej „Kazanów”. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z posterami po zakończeniu obrad w dniu 22.05.2023.

Po zakończeniu konferencji wystawa posterowa zostanie udostępniona na terenie podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich wszystkim osobom zwiedzającym kopalnię.
Wystawa będzie czynna do końca sierpnia 2023 roku.
Od konferencji do końca lata przewinie się przez kopalnię ok. 300 tysięcy – 500 tysięcy turystów z całego świata. Jest to więc doskonała okazja do zareklamowania Państwa miejsca tym turystom.
Ponadto postery zostaną zaprezentowane na www.icmum.pl w fotorelacji z konferencji.

Organizator zapewnia:

 • ramy ekspozycyjne z oświetleniem do prezentowania posterów
 • wydruk posterów zgodnie z przesłanym projektem
 • zamontowanie posterów na wystawie przed konferencją

 

Zalecenia do wykonania posteru:

Zgłaszający wykonuje projekt graficzny posteru na własny koszt według następujących wskazówek:

Wymagania techniczne:

 •  wielkość posteru : 150 cm wysokości x 100 cm długości
 • plik pdf albo tiff rastrowy w CMYK 300 dpi albo plik pdf z krzywymi i ze skrzywionymi fontami
 • spady po 3 mm (wielkość posteru ze spadami 150,6 cm wysokości x 100,6 cm długości)
 • odsunięcie  tekstu od linii cięcia minimum 1 cm

 

Wymagania merytoryczne:

 • tekst na posterze tylko w j. angielskim- u góry powinna znaleźć się nazwa prezentowanego miejsca np.: Kopalnia Soli w Wieliczce
 • poster powinien uwzględnić minimum 3 fotografie
 • w lewym dolnym rogu powinna znaleźć się mapka z zarysem kontynentu z zaznaczonym na nim granicami państwa i lokalizacją miejsca(np. Kopalnia Soli „Wieliczka”
 • przedstawiamy Polskę, która znajduje się na terenie Europy w zarysie. Na terenie Polski kropką oznaczona kopalnia)
 • tekst i grafika powinny być czytelne z odległości 1-1,5 metra
 • na posterze należy podać dane teleadresowe prezentowanego miejsca wraz z adresem strony internetowej

Projekt posteru należy przesłać mailem lub serwisem WeTransfer do 7 maja 2023 na adres: posters@icmum.pl

Zapytania w sprawie wystawy posterowej prosimy kierować do: posters@icmum.pl

 

 

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja