W trakcie konferencji wszyscy  jej uczestnicy  mają  możliwość zaprezentowania swojego miejsca  (muzeum górnicze,  podziemna trasa turystyczna) na  wystawie posterowej.  Postery prezentowane będą w Kopalni Soli „Wieliczka” w pobliżu sali konferencyjnej. Uczestnicy konferencji będą mięli wielokrotnie możliwość zapoznania się z posterami w czasie przerw między sesjami.

Po zakończeniu konferencji wystawa posterowa zostanie udostępniona wszystkim osobom zwiedzającym kopalnię (ok. 140 000 turystów miesięcznie). Wystawa będzie czynna do końca 2018 roku.
Ponadto postery zostaną zaprezentowane na www.icmum.pl  w fotorelacji z konferencji.

Udział w Wystawie Posterowej wszystkich uczestników, reprezentujących muzea górnicze i kopalnie turystyczne jest BEZPŁATNY.

Organizator zapewnia:

 • ramy ekspozycyjne z oświetleniem do prezentowania posterów (widok na fotografii )
 • wydruk posterów zgodnie z przesłanym projektem (wskazówki do wykonania posterów znajdują się poniżej)
 • zamontowanie posterów na wystawie

 

Zalecenia do wykonania posteru:

Zgłaszający wykonuje projekt graficzny posteru na własny koszt według następujących wskazówek:

Wymagania techniczne:

 • wielkość posteru : 150 cm wysokości  x 100 cm długości
 • plik pdf albo tiff rastrowy w CMYK 300 dpi albo plik pdf z krzywymi i ze skrzywionymi  fontami
 • spady po 3 mm (wielkość posteru ze spadami 150,6 cm wysokości x 100,6 cm długości)
 • odsunięcie  tekstu od linii cięcia minimum 1 cm

 

Wymagania merytoryczne:

 • tekst na posterze tylko  w j. angielskim
 • u  góry znajduje się nazwa prezentowanego miejsca np.: Kopalnia Soli w Wieliczce
 • poster powinien uwzględnić minimum 3 fotografie
 • w lewym dolnym rogu powinna znaleźć się mapka z zarysem kontynentu  z zaznaczonym na nim granicami państwa i lokalizacją miejsca (np. Kopalnia Soli „Wieliczka” – przedstawiamy  Polskę, która znajduje się  na terenie Europy w zarysie. Na terenie Polski kropką oznaczona kopalnia.
 • wielkość czcionki - tekst i grafika powinny być czytelne z odległości 2 metrów.
 • dane teleadresowe prezentowanego miejsca wraz z adresem strony internetowej

 

Projekt posteru należy przesłać  serwisem WeTransfer do 21.10.2018r. na adres: posters@icmum.pl

Po zakończeniu wystawy posterowej pozostawione postery nie będą odsyłane do uczestników konferencji.

Zapytania prosimy kierować do: posters@icmum.pl

 

 

DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja