Referaty:

Pełne wersje referatów prosimy przysyłać w formie elektronicznej na adres:papers@icmum.pl do dnia 29.09.2023.

Potwierdzenie odbioru referatu przez organizatora zostanie wysłane niezwłocznie drogą mailową. W przypadku braku potwierdzenia prosimy sprawdzić skrzynkę Spam lub przesłać referat powtórnie.

Wytyczne do napisania referatu:

 • Referaty powinny być napisane w j. angielskim.
 • Zapewnienie poprawności tekstu pod względem językowym, merytorycznym, ortograficznym i stylistycznym leży po stronie autora.
 • Tytuł referatu powinien być zgodny z tytułem abstraktu/prezentacji Power Point, a treść referatu powinna być rozszerzeniem problematyki przedstawionej w abstrakcie.
 • Referat powinien zawierać 2000-2700 słów (12 000 – 16 200 znaków bez spacji)
 • Edytor tekstu: Microsoft Word. Rozmiar strony: A4.
 • Nad treścią referatu należy umieścić następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko autora/autorów (ew. tytuł naukowy) - wyboldowane
  2. Afiliacja (nazwa instytucji, adres)
  3. Tytuł referatu – wyboldowane
  4. Numer sesji (II-VI)
  5. Słowa kluczowe: 3-5 słów oddzielonych przecinkami.
  6. Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Numeracja stron: na dole, środek.
 • Brak śródtytułów, między akapitami należy wstawić jeden odstęp, brak wcięcia akapitowego.
 • Ilustacje kolorowe: 3-7 sztuk, 9 x 12 cm, wskazana rodzielczość: 300 dpi, format: jpg.
 • Zdjęcia należy umieścić w tekście w wybranym miejscu i przysłać również jako oddzielne pliki. Zdjęcia powinny być ponumerowane.
 • Ewentualne rysunki lub tabele powinny być edytowane w stosowanym edytorze tekstu. Należy je umieścić w tekście w wybranym miejscu i przysłać jako oddzielne pliki.
 • Opisy do zdjęć, rysunków i tabel należy umieszczać pod obiektami – wyrównanie do lewej, kursywa. Opisy należy wstawić w tekście pod zdjęciem, jak również przysłać oddzielnie w treści maila z referatem. Wskazane jest podanie imienia i nazwiska autora po opisie.
 • Cytowania należy zamieszczać w nawiasach kwadratowych.
 • Bibliografia: pod tekstem, w kolejności cytowań. Należy stosować regułę:
  M.Międzobrodzka, Górnicza Wieliczka, Wieliczka 2013

Wszystkie pełne wersje referatów przyjęte na konferencję, zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym i językowym przez Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny konferencji.

W uzasadnionych wypadkach autor/autorzy referatów mogą zostać poproszeni drogą mailową o poprawę lub uzupełnienie referatu w podanym terminie.

Zaakceptowanie referatu do publikacji zostanie potwierdzone przez Organizatorów drogą mailową.

Dodatkowym warunkiem akceptacji referatu do publikacji jest wcześniejsze dokonanie prezentacji referatu podczas obrad konferencji ICMUM203 w dniach 22-25.05.2023.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA:

Publikacja pokonferencyjna będzie zawierać wszystkie referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny do prezentacji podczas konferencji.

Autorzy ciekawych abstraktów, które nie będą mogły być zaprezentowane podczas sesji plenarnych, otrzymają od Organizatorów propozycję opublikowania pełnej wersji referatu w Publikacji Pokonferencyjnej. Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie z autorami abstraktów. Warunkiem publikacji będzie rejestracja na konferencji jako słuchacza, wniesienie opłaty konferencyjnej, uczestnictwo w konferencji w dniach 22-25.05.2023 i przysłanie pełnej wersji referatu do dnia 29.09.2023.

Dodatkową możliwością prezentacji zagadnień związanych z referatem (wygłoszonym lub tylko opublikowanym) będzie Prezentacja Posterowa (patrz: Prezentacja Posterowa)

Publikacja Pokonferencyjna zostanie wydana w j. angielskim w ilości 1000 egzemplarzy. Każdy uczestnik konferencji otrzyma jeden egzemplarz Publikacji Konferencyjnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie projektu graficznego publikacji.

ICMUM-2018-COVER

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja