Referaty:

Pełne wersje referatów prosimy przysyłać  w formie elektronicznej na adres: papers@icmum.pl do dnia 04.11.2018.

Potwierdzenie odbioru referatu przez organizatora zostanie wysłane niezwłocznie drogą mailową. W przypadku braku potwierdzenia prosimy sprawdzić skrzynkę Spam lub przesłać referat powtórnie.

Wytyczne do napisania referatu:

 • Referaty powinny być napisane w j. angielskim.
 • Zapewnienie poprawności tekstu pod względem językowym, merytorycznym, ortograficznym i stylistycznym leży po stronie autora.
 • Tytuł referatu  powinien być zgodny z tytułem abstraktu, a treść referatu powinna być rozszerzeniem problematyki przedstawionej w abstrakcie.
 • Referat powinien zawierać 2000-2700 słów (12 000 – 16 200 znaków bez spacji)
 • Edytor tekstu: Microsoft Word. Rozmiar strony: A4. Margines lewy i prawy po 2,5 cm, górny i dolny po 3,0 cm.
 • Czcionka Times New Roman o wysokości 12 pt., odstęp między wierszami pojedynczy, wyrównanie dwustronne, bez odstępów przed i po akapicie, tekst bez podkreśleń i boldowania.
 • Nad treścią referatu należy umieścić następujące informacje (wyrównanie do lewej strony):
 1. Imię i nazwisko autora/autorów (ew. tytuł naukowy) - wyboldowane
 2. Afiliacja (nazwa instytucji, adres)
 3. Tytuł referatu – wyboldowane
 4. Numer sesji (II-VI)
 5. Słowa kluczowe: 3-5 słów oddzielonych przecinkami.
 6. Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 •  Numeracja stron: na dole, środek.
 •  Brak śródtytułów, między akapitami należy wstawić jeden odstęp), brak wcięcia akapitowego.
 •  Ilustacje kolorowe: 6 sztuk, 9 x 12 cm, wskazana rodzielczość: 300 dpi, format: jpg.
 • Zdjęcia należy umieścić w tekście w wybranym miejscu i przysłać również jako oddzielne pliki. Zdjęcia powinny być ponumerowane.
 • Ewentualne rysunki lub tabele powinny być edytowane w stosowanym edytorze tekstu. Należy je umieścić w tekście w wybranym miejscu i przysłać jako oddzielne pliki.
 • Opisy do zdjęć, rysunków i tabel należy umieszczać pod obiektami – wyrównanie do lewej, Times New Roman 9 pt., kursywa. Opisy należy wstawić  w tekście pod zdjęciem, jak również przysłać oddzielnie w treści maila z referatem. Wskazane jest podanie imienia i nazwiska autora po opisie.
 • Cytowania należy zamieszczać w nawiasach kwadratowych.
 • Bibliografia: pod tekstem, w kolejności cytowań (Times New Roman, 10 pt.). Należy stosować regułę:
  [1]     M. Międzobrodzka, Górnicza Wieliczka, Wieliczka 2013

Referat może mieć maksymalnie 3 autorów. Podczas konferencji referować może tylko jeden autor.

Liczba referatów do prezentacji podczas konferencji ograniczona jest do 40.

Wszystkie pełne wersje referatów przyjęte na konferencję, zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym i językowym przez Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny konferencji.

W uzasadnionych wypadkach autor/autorzy referatów mogą zostać poproszeni drogą mailową o poprawę lub uzupełnienie referatu w podanym terminie.

Zaakceptowanie referatu do publikacji zostanie potwierdzone przez Organizatorów drogą mailową.

Dodatkowym warunkiem akceptacji referatu do publikacji jest wcześniejsza rejestracja autora/autorów jako uczestnika-prelegenta konferencji poprzez formularz online i wniesienie opłaty konferencyjnej.

Tytuły referatów i nazwiska ich autorów zostaną umieszczone w programie konferencji na www.icmum.pl wraz z notką o autorze, jak również w programie konferencji w formie drukowanej.

Autorzy referatów zostaną poproszeni o przysłanie Prezentacji Power Point, króra będzie prezentowana podczas wygłaszania referatu na konferencji (patrz: Prezentacja Power Point)

Autorzy referatów zostaną poinformowani przez Organizatorów o terminie i godzinie wygłoszenia referatu oraz przyporządkowania referatu do właściwej sesji tematycznej.

DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja