II Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Zabrze 2023

„Dziedzictwo Górnicze = Dziedzictwo Ludzkości”

Termin: 22-25 maj 2023
Miejsca: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Kluczowe daty

Do 24.04.2023 – Przysyłanie abstraktów referatów
Do 28.04.2023 – Informacja mailowa o przyjęciu lub odrzuceniu referatów do prezentacji
Do 07.05.2023 – Przysyłane projektów posterów reklamowych na wystawę posterową
Do 05.05.2023 - Rejestracja prelegentów konferencji
Do 18.05.2023 - Rejestracja i wnoszenie odpłatności przez uczestników (słuchaczy i osoby towarzyszące)
Do 18.05.2023 – Zamieszczanie gotowych prezentacji Power Point na Dropbox
Do 30.09.2023 - Przysyłania pełnych tekstów referatów do publikacji

Tematyka:

 1. Ważność górnictwa dla rozwoju ludzkiej cywilizacji, potrzeba ochrony oraz udostępnienia turystycznego tego urozmaiconego dziedzictwa na całym świecie - przegląd obecnej sytuacji w Polsce, w Europie i na innych kontynentach.
 2. Stowarzyszenia historii dziedzictwa górniczego na świecie oraz ich współpraca z muzeami górniczymi i kopalniami turystycznymi - razem czy osobno?
 3. Kopalnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 4. Finansowanie, organizacja i podstawy prawne funkcjonowania kopalń turystycznych.
 5. Standardy badawcze i dokumentacyjne oraz metodyka prac w celu zachowania dziedzictwa górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji.
 6. Zabezpieczanie i ochrona konserwatorska wyrobisk górniczych pod kątem udostępnienia turystycznego.
 7. Działania na rzecz zachowania górniczych procesów technologicznych w celu ich prezentacji– przykłady realizacji.
 8. Badania archeologii industrialnej w kopalniach i tworzenie ekspozycji z pozyskanych artefaktów.
 9. Narracja w kopalniach – jak zbudować dla turysty atrakcyjną a zarazem pełną autentyzmu i technicznej wiedzy opowieść o miejscu?
 10. Masowa turystyka w kopalniach oraz związane z tym wyzwania i ograniczenia.
 11. Nowe funkcje kopalń (kultura i rozrywka, sport i rekreacja, nauka i projekty badawcze, lecznictwo).
 12. Kształtowanie otoczenia kopalń i ochrona przemysłowego krajobrazu górniczego

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja