Prezentacja Power Point:

Referat wygłaszany podczas obrad konferencyjnych powinien być uzupełniony przez Prezentację Power Point.

Prezentacja powinna zostać dostarczona Organizatorom konferencji w terminie do dnia 18.05.2023.

W tym celu zostanie autorom referatów/prezentacji udostępniona usługa Dropbox.

Po otrzymaniu zaproszenia od organizatora konferencji drogą mailową, należy zainstalować dedykowaną aplikację na swoim komputerze i umieścić w niej Prezentację Power Point.

 

Wymagania techniczne:

- prezentacja w programie Power Point
- ilość slajdów: 10-20
- wymagany język: angielski
- przewaga zdjęć, tabel, wykresów i rysunków nad napisami.
- wielkość prezentacji nie powinna przekroczyć 2GB

 

Po dniu 24.04.2023, kiedy ustalony zostanie program szczegółowy konferencji i podział wystąpień na sesje tematyczne, zostaniecie Państwo poinformowani, w którym dniu i w jakim miejscu odbędzie się Państwa prezentacja. Otrzymają Państwo również informację o tym jaki format ma ekran projekcyjny w sali konferencyjnej, żeby dostosować do niego najlepiej szerokość i format prezentacji (na przykład w Komorze Długosza prezentacje będą wyświetlane na ekranie panoramicznym).

Do dnia 18.05.2023 Prezentacje zapisane w Dropboxie będzie można jeszcze zmieniać lub uzupełniać. Zmiany należy wprowadzać wyłącznie w pliku udostępnionym w aplikacji Dropbox, jednakże w terminie nie przekraczającym 18.05.2023.

Po dniu 18.05.2023 wszystkie prezentacje zostaną zarchiwizowane w komputerze, który będzie używany podczas obrad. Przed konferencją wszystkie prezentacje zostaną przetestowane przez wyznaczony personel w miejscu obrad.

Mamy nadzieję, że opisana procedura pozwoli nam zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów technicznych w trakcie prezentacji.

PREZENTACJA PODCZAS KONFERENCJI:

Językiem prezentacji może być j. polski, j. angielski i j. hiszpański. Organizator zapewnia tłumaczenia symultaniczne z tych języków i na te języki.

W celu zagwarantowania dobrej komunikacji podczas obrad, kwestia języka prezentacji zostanie ustalona z każdym prelegentem indywidualnie.

Wystąpienie na sesji plenarnej nie powinno przekroczyć 20 minut.

Prelegenci będą mieli do dyspozycji pulpit na notatki, mikrofon oraz pilota ze wskaźnikiem.

Prelegenci będą mogli przesuwać slajdy sami pilotem lub prosić o to osobę, czuwającą przy komputerze nad sprawnym przedstawianiem referatów.

Możliwość wgrywania nowych prezentacji do komputera tuż przed obradami jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku wyjątkowych sytuacji.

Pod koniec każdej sesji tematycznej przewidywana jest 15-minutowa dyskusja, prowadzona przez moderatora sesji. Moderatorami dyskusji będą członkowie Komitetu Naukowego. Prezenter w trakcie dyskusji może być poproszony o odpowiedź na pytania zadane przez publiczność.

Zapytania w sprawach prezentacji należy kierować na adres: papers@icmum.pl

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja