OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:

Data rejestracji:

Do 07.05.2023

08.05.2023 – 14.05.2023

15.05.2023 – 18.05.2023

Uczestnik - prelegent
Gość Specjalny, Członek Komitetu Honorowego i Naukowego

Brak opłat

Brak opłat

Brak opłat

Uczestnik/słuchacz
(wariant pełny)

180 EUR

250 EUR

300 EUR

Uczestnik/osoba towarzysząca
(wariant niepełny)

90 EUR

125 EUR

150 EUR

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

 1. Rejestracja online poprzez formularz rejestracyjny oraz niezwłoczne wniesienie opłaty za uczestnictwo jest warunkiem udziału w obradach konferencji.
 2. Nie ma możliwości wniesienia opłaty częściowej np. za jeden lub dwa dni konferencji, nawet w przypadku niepełnego uczestnictwa w całej konferencji.
 3. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników – słuchaczy i osób towarzyszących decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonych terminie.
 4. Przez Uczestnika-słuchacza konferencji rozumie się osobę, która może wziąć udział we wszystkich częściach Programu konferencji.
 5. Przez Uczestnika/osobę towarzyszącą rozumie się osobę, która nie będzie brała udział w rozpoczęciu konferencji i jej obradach, ale może wziąć udział w: Uroczystym Raucie na Zamku Żupnym w dniu 22.05.2023, zwiedzaniu Kopali Soli Wieliczka i kolacji biesiadnej w dniu 23.05.2023, zwiedzaniu kopalni Guido i Kolacji w śląskim klimacie w dniu 24.05.2023 oraz w zwiedzaniu Kompleksu Sztolni Królowa Luiza i kolacji pożegnalnej w dniu 25.05.2023.
 6. Osoby towarzyszące, które chcą wziąć udział w całym programie konferencji, rejestrują się jako „Uczestnik-słuchacz (wariant pełny)” i wnoszą pełną opłatę konferencyjną.
 7. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Organizatora:

  Odbiorca: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
  Nr konta: 87 1130 1150 0012 1268 2620 0001
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek: OPŁATA KONFERENCYJNA

  Wpłacający zobowiązany jest pokryć opłatę bankową za przelew, tak by na konto Organizatora wpłynęła niepomniejszona kwota, widniejąca w tabeli powyżej.

 8. Opłata konferencyjna obejmuje:
  - uczestnictwo w obradach konferencji w dniach 22-25.05.2023                       - uczestnictwo w Uroczystym Raucie na Zamku Żupnym w dniu 22.05.2023
  - przerwy kawowe
  - lunche w trakcie konferencji
  - kolacje biesiadne w kopalniach w dniach 23.05.2023 i 24.05.2023
  - kolację pożegnalną w dniu 25.05.2023
  - zwiedzanie Kopalni Soli Wieliczka, Zamku Żupnego w Wieliczce, Kopalni Guido i Kompleksu SztolniKrólowa Luiza w Zabrzu.
  - materiały konferencyjne w formie torby konferencyjnej zawierającej m.in.:
                 - program konferencji
                 - książkę z abstraktami
                 - materiały promocyjne
                 - materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
                 - pendrive
                 - identyfikator
  - transport uczestników:
                   - z Wieliczki do Zabrza w dniu 24.05.2023.
                   - z Zabrza na lotniska w Krakowie (KRK) lub Katowicach (KAT) w dniach 25, 26, 27 Maja 2023 (w tym uczestnicy wycieczki „Przemysłowy Górny Śląsk”)
 9. Opłaty za uczestnictwo w konferencji, zwiedzanie Krakowa i wycieczkę „Przemysłowy Górny Śląsk” można łączyć, wpisując w tytule przelewu wszystkie 3 elementy: opłata konferencyjna, zwiedzanie Krakowa, Przemysłowy Górny Śląsk.
 10. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni od rejestracji, Organizator ma prawo wykreślić zarejestrowanego z listy uczestników.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji zarejestrowanego uczestnika, fakt ten powinien być niezwłocznie zgłoszony na adres: info@icmum.pl
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszonej do dnia 30.04.2023, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wniesionej opłaty.
 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszonej do 12.05.2023, Organizator zwróci uczestnikowi 50% wniesionej kwoty.
 14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszonej po dniu 12.05.2023 lub w przypadku nie pojawienia się na konferencji, opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 15. Za wniesienie opłaty konferencyjnej uczestnikowi będzie wystawiona faktura/rachunek, a w przypadku zwrotu kwot – faktura korygująca.
 16. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłacone przez uczestnika kwoty w całości.
 17. Organizator nie pokrywa uczestnikom pozostałych kosztów dojazdu, zakwaterowania w Wieliczce i śniadań w hotelu przed dniem 20.05.2023, obiadów i kolacji w dniu 20.05.2023 i 21.05.2023, noclegu w Zabrzu w dniu 26.05.2023 oraz ubezpieczenia podróżnego.

  POSTANOWIENIA DODATKOWE:

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia konferencji z przyczyn losowych.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie konferencji, również w dniu konferencji, w tym do zmiany kolejności wystąpień lub odwołania jakiegoś wystąpienia, jeśli będą ku temu poważne przyczyny.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie konferencji.
 21. Uczestnicy konferencji zobowiązują się do przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i PPOŻ, jak również poleceń Organizatora oraz obsługi w miejscach konferencji.
 22. W trakcie trwania konferencji uczestnik zobowiązany jest do posiadania w widocznym miejscu identyfikatora, przekazanego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie Organizatora lub obsługi obiektu.
 23. Przebieg konferencji może być filmowany i fotografowany przez Organizatora oraz inne podmioty za zgodą Organizatora.
 24. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do ww. nagań i zdjęć.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisyKodeksu Cywilnego, a wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 26. Rejestracja uczestnika na konferencji jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszegoRegulaminu.

 

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja