OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:

Kategoria uczestników

Rejestracja

Termin

Opłata

Prelegenci

Standardowa Rejestracja

30 lipca – 31 października 2018

BRAK OPŁATY

Słuchacze

Wczesna Rejestracja

30 lipca – 30 sierpnia 2018

180 EUR brutto

Słuchacze

Standardowa Rejestracja

1 września – 9 listopada 2018

200 EUR brutto

Słuchacze

Późna Rejestracja

10 listopada – 19 listopada 2018

300 EUR brutto

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

 1. Rejestracja on-line oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji (w przypadku słuchaczy) jest warunkiem udziału w jej obradach.
 2. Wniesienie opłaty za udział w konferencji będzie możliwe po uruchomieniu elektronicznej rejestracji.
 3. Nie ma możliwości wniesienia opłaty częściowej, nawet w przypadku niepełnego uczestnictwa w konferencji.
 4. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Organizatora do dnia 30.08.2018 (Wczesna Rejestracja), 09.11.2018 (Standardowa Rejestracja) lub 18.11.2018 (Późna Rejestracja), ewentualnie gotówką w PLN w dniu 19.11.2018. 
  Odbiorca: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
  Nr konta:  87 1130 1150 0012 1268 2620 0001
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek: OPŁATA KONFERENCYJNA
  Wpłacający zobowiązany jest pokryć opłatę bankową za przelew, tak by na konto Organizatora wpłynęła niepomniejszona kwota, widniejąca w tabeli powyżej.

 

 1. Opłata konferencyjna obejmuje:
 • uczestnictwo w konferencji
 • uczestnictwo w Gala Dinner w Folwarku Zalesie w dniu 19.11.2018
 • przerwy kawowe
 • lunche w trakcie konferencji
 • kolacje biesiadne w kopalniach w dn. 20.11.2018 i 21.11.2018
 • udział w Wystawie Posterowej
 • zwiedzanie Kopalni Soli Wieliczka i Kopalni Soli Bochnia, Zamku Żupnego w Wieliczce i Tężni w Wieliczce.
 • materiały konferencyjne w formie torby konferencyjnej zawierającej m.in.:
 • program konferencji
 • książkę z abstraktami
 • publikację pokonferencyjną z referatami
 • publikację okolicznościową „W drodze ku niepodległości” wraz z prezentacją multimedialną.
 • materiały promocyjne
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
 • identyfikator.
 • transport uczestników:
  z Wieliczki do Folwarku „Zalesie” i z powrotem w dniu 19.11.2018.
  z Wieliczki do Kopalni Soli „Bochnia” i z powrotem w dniu 21.11.2018

 

 1. Opłaty za uczestnictwo w konferencji i zwiedzanie Krakowa można łączyć, wpisując w tytule przelewu: OPŁATA KONFERENCYJNA I ZWIEDZANIE KRAKOWA.
 2. Organizator pokrywa prelegentom konferencji 100% kosztów zakwaterowania w dniach 17.11.2018-23.11.2018 (6 noclegów ze śniadaniem) w hotelach w Wieliczce, wskazanych w dziale „ZAKWATEROWANIE”. Prelegenci zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową, w którym hotelu będą mieszkać.
 3. Organizator nie pokrywa prelegentom kosztów dojazdu na konferencję i ubezpieczenia podróżnego.
 4. Organizator nie pokrywa uczestnikom-słuchaczom kosztów dojazdu na konferencję i ubezpieczenia podróżnego.
 5. Organizator pokrywa uczestnikom-słuchaczom 20% kosztów zakwaterowania w dniach 17.11.2018-23.11.2018 (6 noclegów ze śniadaniem) w hotelach w Wieliczce, wskazanych w dziale „ZAKWATEROWANIE”. Warunkiem jest rejestracja on-line na konferencji, wniesienie opłaty konferencyjnej i rezerwacja noclegów w wybranym hotelu do dnia 30.09.2018.
 6. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników – słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonych terminie.
 7. W przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie Organizator ma prawo wykreślić zarejestrowanego z listy uczestników.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji zarejestrowanego uczestnika, fakt ten powinien być niezwłocznie zgłoszony na adres: info@icmum.pl
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszonej do dnia 30.09.2018, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wniesionej opłaty konferencyjnej i za zwiedzanie Krakowa.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszonej do 15.11.2018, Organizator zwróci uczestnikowi 50% wniesionej opłaty konferencyjnej i za zwiedzanie Krakowa.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszonej po dniu 15.11.2018 lub w przypadku nie pojawienia się na konferencji, opłata za uczestnictwo i zwiedzanie Krakowa nie podlega zwrotowi.
 12. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłacone przez uczestnika kwoty w całości.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia konferencji z przyczyn losowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie konferencji, również w dniu konferencji, w tym do zmiany kolejności wystąpień lub do ich odwołania, jeśli będą ku temu poważne przyczyny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie konferencji.
 4. Uczestnicy konferencji zobowiązują się do przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i PPOŻ, jak również poleceń Organizatora oraz obsługi w miejscach konferencji.
 5. W trakcie trwania konferencji uczestnik zobowiązany jest do posiadania w widocznym miejscu identyfikatora, przekazanego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie Organizatora lub obsługi obiektu.
 6. Przebieg konferencji może być filmowany i fotografowany przez Organizatora oraz inne podmioty za zgodą Organizatora.
 7. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do ww. nagrań i zdjęć.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Rejestracja uczestnika na konferencji jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja