Do przygotowania referatu na konferencję ICMUM 2018 zapraszamy przede wszystkim:

 • osoby zarządzające podziemnymi muzeami górniczymi i ich pracowników
 • organizatorów podziemnych tras turystycznych w kopalniach
 • naukowców zajmujących się problematyką zabezpieczenia wyrobisk górniczych, ich konserwacją i rewitalizacją
 • pracowników instytucji krajowych i międzynarodowych, zajmujących się finansowaniem projektów związanych z podziemnymi trasami turystycznymi w kopalniach lub firm przygotowujących wnioski o takie finansowanie.
 • przedstawicieli organizacji non-profit, zajmujących się rewitalizacją i organizacją turystyki w kopalniach.
 • przedstawicieli funkcjonujących kopalń, mających w planach organizację turystyki lub muzeum górniczego.
 • członków organizacji oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, zajmujących się edukacją i popularyzacją historii górnictwa.
 • archeologów, geologów, historyków kultury materialnej z doświadczeniem w pracy badawczej w wyrobiskach górniczych.
 • specjalistów z zakresu prawa górniczego
 • organizatorów lecznictwa w kopalniach
 • komercyjnych organizatorów nowatorskich rozwiązań z zakresu edukacji, sportu, rekreacji i rozrywki w kopalniach.

Planowany jest udział około 200 uczestników i wygłoszenie maksymalnie  40 referatów.
Czas wystąpienia: 20 minut
Po zakończeniu każdej sesji przewidywana jest 20-minutowa publiczna dyskusja.
W trakcie konferencji wygłoszone zostaną również 2 komunikaty, przygotowane przez organizatora.


 Obrady konferencji obejmą 6 sesji plenarnych:

 1. Sesja I: Prezentacja Żup Krakowskich – historia i obecne funkcjonowanie oraz jubileusze 2018 roku (sesja przygotowana przez organizatora, referaty na zaproszenie)
 2. Sesja II: Aspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziemnych muzeów górniczych w ujęciu międzynarodowym (referat wprowadzający do sesji –na zaproszenie)
 3. Sesja III: Zabezpieczanie, rewitalizacja, ochrona konserwatorska i problemy badawcze wyrobisk górniczych.
 4. Sesja IV: Organizacja podziemnych tras turystycznych i modelowanie przestrzeni muzealnej – autentyzm czy kreacja?
 5. Sesja V: Edukacyjna rola muzeów górniczych i ich funkcjonowanie w lokalnych społecznościach
 6. Sesja VI: Aspekty etyczne i dobre praktyki służące zachowaniu balansu pomiędzy ochroną, udostępnianiem, edukacją i zarabianiem na podziemnych trasach turystycznych.

 

Proponujemy Państwu przygotowanie referatu i prezentacji konferencyjnej na następujące tematy.
UWAGA: tematy można łączyć w jednym referacie.  

 

SESJA II: Aspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziemnych muzeów górniczych w ujęciu międzynarodowym.

 1. Prawo własności podziemnych wyrobisk górniczych – możliwości i ograniczenia.
 2. Przepisy prawne dopuszczające podziemne obiekty górnicze do ruchu turystycznego oraz regulujące ich funkcjonowanie.
 3. Finansowanie podziemnych obiektów muzealnych – różne warianty i sposoby finansowania w ujęciu międzynarodowym (projekty unijne, finansowanie centralne z budżetów krajowych, samorządowych, fundacje i stowarzyszenia, sponsoring prywatny, samofinansowanie). Rentowność prowadzenia obiektu podziemnego na przykładach.

SESJA III: Zabezpieczanie, ochrona konserwatorska, rewitalizacja i problemy badawcze wyrobisk górniczych

 1. Rodzaje zagrożeń w wyrobiskach górniczych i sposoby zabezpieczania wyrobisk górniczych na potrzeby turystyki (techniki, materiały, przeprowadzone realizacje).
 2. Analiza górniczo-historyczno-konserwatorska jako podstawa decyzji o zachowaniu i zabezpieczeniu lub likwidacji poszczególnych wyrobisk i całych kopalń (penetracje wyrobisk, inwentaryzacje, badania archeologiczne, skanowanie cyfrowe, sposoby dokumentacji naukowej i technicznej obiektów podziemnych).
 3. Problemy ochrony konserwatorskiej wyrobisk górniczych (w tym przepisy regulujące ochronę konserwatorską w ujęciu międzynarodowym  i ich brak, poszukiwanie rozwiązań).
 4. Nowe życie zapomnianych sztolni.
 5. Wznawianie wydobycia i produkcji w zabytkowych, zagospodarowanych turystycznie kopalniach, w tym kopalniach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 6. Organizacja turystyki w kopalniach nadal funkcjonujących jako zakłady wydobywcze.
 7. Problemy udostępniania górniczego obiektu podziemnego na potrzeby masowej turystyki (bezpieczeństwo, konieczne adaptacje i przebudowy, zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem technicznym obiektu: wentylacja, oświetlenie, odwodnienie itp.)
 8. Badania naukowe i organizacja ekspozycji tematycznych (geologia, archeologia, historia, kultura materialna, sztuka, technika).
 9. Tworzenie rezerwatów geologiczno-górniczych i archeologicznych.

SESJA IV: Organizacja podziemnych tras turystycznych i modelowanie przestrzeni muzealnej – autentyczność czy kreacja?

 1. Zachowanie autentyzmu miejsca a podnoszenie jego atrakcyjności.
 2. „Wykopmy sobie dołek dla turystów” – granice kreacji.
 3. Przykłady adaptacji wyrobisk górniczych  na potrzeby ekspozycyjne. 
 4. Metody pozyskiwania obiektów i rozbudowa kolekcji muzealnej. Problem utraty zbiorów na rzecz innych jednostek muzealnych.
 5. Sposoby prezentacji rzadkich i nietypowych zabytków techniki  w ekspozycjach podziemnych. Obiekty in situ czy ich nowe lokalizacje?
 6. W pogoni za nowoczesnością - multimedia w podziemiach i inne sposoby zwiększania atrakcyjności podziemnych ekspozycji górniczych.
 7. Narracja w muzeum podziemnym – jak opowiedzieć historię miejsca?
 8. Wykorzystanie postindustrialnych obiektów na powierzchni i kształtowanie najbliższego otoczenia muzeów podziemnych.
 9. Różne potrzeby różnych grup turystów. Czy należy się kierować ich oczekiwaniami przy tworzeniu podziemnej ekspozycji?

SESJA V: Edukacyjna rola muzeów górniczych i ich funkcjonowanie w lokalnych społecznościach.

 1. Kopalnie jako obiekty edukacyjne i ich rola w popularyzacji tematyki górniczej i technicznej.
 2. Kopalnia jako miejsce eventów, rozrywki i spędzania wolnego czasu.
 3. Powstawanie muzeów górniczych i skansenów podziemnych odpowiedzią na lokalne problemy społeczne i szansą rozwoju całego regionu.
 4. Strategie marketingowe i efektywna promocja podziemnych muzeów górniczych.
 5. Stowarzyszenia muzeów górniczych, transgraniczne szlaki dziedzictwa górniczego – ich rola i perspektywy współpracy międzynarodowej.
 6. Granice wirtualnego udostępniania muzeów podziemnych. (digitalizacja, www, aplikacje mobilne itp.)

SESJA VI: Aspekty etyczne i dobre praktyki w utrzymaniu balansu pomiędzy ochroną, edukacją, udostępnianiem i zarabianiem na podziemnych trasach turystycznych.

 1. Misja muzeów górniczych – ochrona dziedzictwa naturalnego, technicznego i niematerialnego.
 2. Różne postrzeganie problemów: manager miejsca, górnik, muzealnik, marketingowiec?
 3. Granice komercjalizacji – produkt turystyczny a dziedzictwo kulturowe.
 4. Sukcesy i porażki w funkcjonowaniu muzeów górniczych i skansenów podziemnych – analiza przykładów.
 5. Dokąd zmierzamy? – ocena przemian w ostatnim okresie, perspektywy i zagrożenia.
DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja