Abstrakty prosimy przysyłać w formie elektronicznej na adres: papers@icmum.pl do dnia 21.04.2023.

Potwierdzenie odbioru abstraktu przez organizatora zostanie wysłane niezwłocznie drogą mailową. W przypadku braku potwierdzenia prosimy sprawdzić skrzynkę Spam lub przesłać abstrakt powtórnie.

Wytyczne do napisania abstraktu:

 • Abstrakty powinny być napisane w j. angielskim.
 • Abstrakt powinien zawierać 1800-2300 znaków bez spacji
 • Abstrakt powinien być przysłany w pliku edytowalnym (Word), nie PDF.
 • Poprawność tekstu pod względem językowym, merytorycznym i stylistycznym leży po stronie autora.
 • Nad treścią abstraktu należy umieścić następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko autora/autorów (ew. tytuł naukowy) - wyboldowane
  2. Afiliacja (nazwa instytucji, adres)
  3. Tytuł referatu – wyboldowany
  4. Numer sesji (II-VI)
  5. Słowa kluczowe: 3-5 słów oddzielonych przecinkami
  6. Dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu.

 

Wraz z abstraktem prosimy o przesłanie w oddzielnym pliku Word notki o autorze/autorach w j. angielskim (maksymalnie 600 znaków bez spacji, 100 słów) z uwzględnieniem dotychczasowej działalności zawodowej i naukowej, obszaru zainteresowań naukowych i publikacji.

Abstrakt może mieć maksymalnie 3 autorów. Podczas konferencji referować może jeden lub dwóch autorów.

Jeden autor może zgłosić na konferencję maksymalnie 2 abstrakty o odmiennej tematyce.

Liczba abstraktów wybranych do prezentacji podczas konferencji ograniczona jest do 45.

Kryteria oceny: zgodność referatu z tematyką konferencji, problemowe i wszechstronne ujęcie tematu, zgodność abstraktu z przedstawionymi wytycznymi, kolejność zgłoszeń, terminowość zgłoszenia.

Wszystkie abstrakty zostaną sprawdzone i ocenione przez Komitet Naukowy konferencji. Decyzja o zakwalifikowaniu referatu i przydzieleniu do danej sesji tematycznej zostanie podjęta przy współudziale Komitetu Organizacyjnego konferencji maksymalnie do dnia 24.04.2023.

O przyjęciu lub odrzuceniu abstraktu autor/autorzy zostaną poinformowani drogą mailową maksymalnie do dnia 28.04.2023

Książka zawierająca abstrakty wystąpień konferencyjnych w j. angielskim zostanie udostępniona wszystkim uczestnikom w trakcie rejestracji na konferencji w dniu 22.05.2023

Autorzy przyjętych abstraktów zostaną poproszeni o przysłanie Prezentacji Power Point (patrz: zakładka: „Prezentacje Power Point”), pełnych tekstów referatów (patrz: zakładka „Referaty”), podpisanie umowy licencyjnej (prawa autorskie do publikacji i rozpowszechniania) oraz rejestrację on-line poprzez formularz rejestracyjny zawarty na www.icmum.pl

DRUKUJ DO GÓRY

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja