KOPALNIA SOLI BOCHNIA:

Uczestnicy konferencji obejrzą kopalnię trzeciego dnia konferencji, 21.11.2018. 

Zaraz po przybyciu do Bochni w nadszybiu Campi uczestnicy konferencji będą mogli obejrzeć zobaczyć ważny zabytek techniki – wciąż sprawną maszynę parową z 1909 roku, za pomocą której z szybu liczącego 10 poziomów wydobywano 100 wózków soli na jednej zmianie i która pracowała aż do 1996 roku. Będzie można również zapoznać się z minerałami, skałami i formami soli, jakie spotyka się w bocheńskiej kopalni. Uczestnicy konferencji zostaną zwiezieni windą na IV poziom August na głębokość 176 metrów pod ziemią. Następnie przejadą kolejką 1 km do podszybia najstarszego w kopalni szybu „Sutoris” z XIII wieku. Stąd chodnikami i kolejną windą uczestnicy dostaną się do Komory Ważyn, leżącej na głębokości 248 metrów pod powierzchnią ziemi. Jest to największa (255 m długości, 15 m szerokości i 7 m wysokości) komora w kopalni. W jej poszczególnych modułach odbędą się obrady konferencyjne oraz posiłki.

Po zakończeniu obrad uczestnicy będą kontynuować zwiedzanie kopalni w maksymalnie 25-osobowych grupach językowych pod opieką przewodnika. Trasa liczyć będzie około 4 kilometry, a zwiedzanie potrwa 3 godziny. Dla uczestników konferencji przygotowana zostanie specjalna trasa, łącząca elementy trasy turystycznej, multimedialnej, przyrodniczej i pielgrzymkowej. Na trasie będzie można zobaczyć chodniki i komory o unikatowych kształtach i budowie geologicznej, ślady ręcznych i mechanicznych technik urabiania złoża, rozmaite obudowy wyrobisk, rzeźby z soli, a także zabytkowe narzędzia i urządzenia górnicze. W lepszym poznaniu rozmaitych aspektów działalności kopalni bocheńskiej pomogą multimedia. Do zwiedzających przemówią ożywione postaci polskich królów, genueńskich kupców i duch Cystersa. Za pomocą słuchowisk przestrzennych, animacji i prezentacji przedstawione zostaną etapy rozwoju techniki górniczej na przestrzeni wieków oraz epizody walki z żywiołami zagrażającymi kopalni. Jednak największym atutem kopalni będzie jej surowość i naturalność. Zwiedzający obejrzą zespół wąskich i strzelistych komór Christian, komorę Mysiur, gdzie w XVIII wieku znajdowała się stajnia dla koni i której wnętrze zachowało się od tego czasu niemal niezmienione. Zobaczą również Kaplice Św. Kingi z 1747 roku z pięknym ołtarzem i solnymi rzeźbami. Według legendy, to właśnie w tym miejscu została odkryta w Polsce sól kamienna. Odważni będą mogli zjechać 139 metrów w dół po drewnianej zjeżdżalni, znajdującej się w upadowej, prowadzącej z powrotem do Komory Ważyn. Mniej odważni zejdą tam po 307 schodach wzdłuż zjeżdżalni, a jeszcze mniej odważni windą po przejściu naokoło chodnikami.

Uczestnicy zwiedzania udadzą się również we wschodnie, starsze rejony kopalni zwane „Starymi Górami”. Ta część przeznaczona jest dla osób pełnosprawnych, nie mających problemów z poruszaniem się. Będzie tam można obejrzeć stacje Drogi Krzyżowej, zlokalizowane wzdłuż schodów Regis, które będą prowadzić pod górę, w nawiązaniu do drogi jaką przeszedł Chrystus na wzgórze Golgota. Znajdują się tam piękne, rzadko odwiedzane kaplice Passionis i Crucyfix z polichromiami z XVIII wieku. Uczestnicy przejdą również tzw. Końską Drogą – wąskimi chodnikami, którymi w dawnych czasach wędrowały na niższe poziomy konie, pracujące w kopalni.

Jednak równie ważne będą walory geologiczne tego obszaru. Dobrze będzie tu widać różne rodzaje soli i minerałów, budujących złoże: sole pasiaste i kryształowe, gipsy i anhydryty, w tym charakterystycznie zafałdowane anhydryty „trzewiowce”, skały ilaste i mułowcowe, a także wkładkę tufitową (pył wulkaniczny), będącą śladem po dawnej działalności wulkanicznej w regionie. Dzięki tym warstwom dokładnie ustalono wiek bocheńskiego złoża na 13,6 mln lat. Na trasie uczestnicy wycieczki poznają również miejsca, gdzie odkryto niedawno zjawisko fluorescencji halitu, unikatowe w polskich kopalniach. Będzie też można zobaczyć, jak komory i chodniki solne, na skutek ciśnienia wywieranego przez otaczające skały, ulegają ciągłemu powolnemu zaciskaniu. W pewnych miejscach pojawią się ślady całkowicie zaciśniętych wyrobisk: fragmenty drewna lub konopne liny wystające znienacka z gładkich ociosów.  Do tego piękne solne nacieki, wykwity, kalafiory i włosy solne. Na najgłębszym odwiedzanym poziomie Sienkiewicz uczestnicy wycieczki dojdą do Komory 81, gdzie odbędą 120-metrową przeprawę łodzią wzdłuż zalanego solanką wyrobiska.

Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy konferencji powrócą do Komory Ważyn.


DRUKUJ DO GÓRY

DOŁĄCZ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

Sukces!

Zostałeś zapisany zrobić newslettera.

Wprowadź e-mail

Błędny e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja